Algemene Voorwaarden VBL.

Wanneer een opdracht tilbaar en hanteerbaar is, of met een transportmiddel vervoerd kan worden zal deze worden bezorgd achter de eerste deur op de begane grond. Opdrachten worden niet standaard naar boven gebracht. Indien lift aanwezig, waar de producten in passen, kan na overleg met VBL ook boven worden bezorgd.

Het functioneren van alle soorten elektrische apparaten valt in zijn geheel niet onder de verzekering daar het door VBL niet mogelijk is om de werking vooraf te controleren. 

Op de dag van afspraak dient u bereikbaar te zijn op het opgegeven telefoonnummer.

Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken vervoertijd is VBL niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Verpakkingsmateriaal wordt niet door ons afgevoerd/ meegenomen.

De betaling van de opdracht vindt uitsluitend plaats direct aan VBL als de opdracht is beëindigd.

De betaling dient contant te geschieden. (VBL beschikt niet over een pin apparaat).

Het risico van beschadiging en/of vermissing tijdens het vervoer van een product berust bij VBL tot het moment van aflevering tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

VBL is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van een product na beëindiging van de geleverde dienst.

Indien wordt geconstateerd dat het te vervoeren product bij aanbieding reeds schade heeft of anderszins een gebrek vertoont, als gevolg van het gebruik van dit product, dan valt deze schade niet onder de verzekering van VBL.

Tol en veerdiensten worden netto doorberekend. 

Op alle overeenkomsten gesloten onder de algemene voorwaarden van VBL is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden mogen door VBL te allen tijde aangepast worden. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die VBL levert.